Eindrapport Flora & Fauna rapportage

  • Afdrukken

Er zijn plannen voor de reconstructie van het Fort bij Krommeniedijk. In de ruimtelijke procedure vormt het voorkomen van beschermde planten- en diersoorten een te onderzoeken aspect in het kader van de Flora- en faunawet.
Op grond hiervan heeft RBOI te Rotterdam aan Adviesbureau Mertens BV te Wageningen gevraagd om een veldinventarisatie uit te voeren naar het voorkomen van flora en fauna zodat eventuele effecten op een adequate manier kunnen worden ingeschat.
In onderhavig rapport wordt van deze inventarisatie verslag gedaan.

 

Klik hier voor het volledige rapport.

 

Blauwwalstro & Bergdravik

Rugstreeppad